Forskning

  Publicerade och pågående studier på Mollii


  I dagsläget pågår ett antal kliniska studier på Mollii-dräkten och som involverar över 350 vuxna och barn med cerebral pares, stroke och multipel skleros. Studierna bedrivs bland annat vid Karolinska Institutet i Stockholm och Hvidovre Hospital i Danmark. Forskarna har visat förbättringar i spasticitet, muskulär smärta, fysisk förmåga så som rörelseomfång, balans, gång samt rörlighet, och därigenom även förbättrad livskvalitet.

  Métier Medical Limited, Australien and LAU Medical Center Rizk Hospital, Libanon

  Naji Riachi, MD and Jörgen Sandell, PhD


  “Evaluation of a self-administered electrical stimulation using the Mollii suit for the treatment of chronic pain – a placebo-controlled trial.” Studien omfattar 50 vuxna med kronisk smärta, alla diagnostiserade med fibromyalgi. Ingen av patienterna tog smärtstillande läkemedel under studien. Under ena testperioden, använde deltagarna en placebodräkt och under den andra perioden, fick de en aktiv Mollii-dräkt. Deltagarna skattade sin smärta med hjälp av en visuell analog skala (VAS) strax före, en timme och tjugofyra timmar efter användning.


  Läs mer

  Eurostars


  Inerventions har tilldelats ett EU-bidrag inom ramen för Horizon 2020, för att genomföra en multicenterstudie i nära samarbete med Karolinska Institutet, Hvidovre Hospital, Danmark och Medical University of Vienna, Österrike. Syftet är att utvärdera effekten av Mollii som hjälpmedel vid stroke och cerebral pares.
  Läs mer

  Karolinska Institutet, Sverige

  Professor Jörgen Borg och Susanne Palmcrantz, PhD


  “Effects of using the electrodress Mollii to reduce spasticity and enhance functioning after stroke.” 19 strokepatienter inkluderades i studien för att utvärdera om Mollii kan minska spasticitet och öka funktionen hos patienter som har drabbats av stroke. Interventionsperioden var 6 veckor och det primära utfallsmåttet var förändring i spasticitet, vilket mättes med hjälp av en Neuroflexor.
  Läs mer

  Hvidovre Hospital, Danmark

  Professor Christian Wong, PhD och konsult i pediatrisk ortopedi


  "The Mollii-suit - A novel method using reciprocal inhibition on children with cerebral palsy, GFMCS IV-V. A 6 month prospective study." 30 barn och unga vuxna inkluderades i studien. Mollii användes 1 timme, 3-4 gånger i veckan i 6 månader. Syftet med studien var att undersöka huruvida en ny metod för att använda reciprok inhibering påverkar rörelseutslag och spasticitet hos barn med cerebral pares. Resultaten visar en förbättring i spasticitet i hamstrings och quadriceps mätt med Modified Ashworth och Modified Tardieu Scale. Passiv ROM visade positiva trend mot statistiskt signifikant förbättring. Individualiserade mål (GAS) relaterade till funktion och rörlighet förbättrades avsevärt under interventionsperioden.
  Läs mer

  Métier Medical Limited, Australien och LAU Medical Center Rizk Hospital, Libanon

  Jörgen Sandell, PhD och Naji Riachi, MD


  “Pain Reducing Properties of the Mollii Suit on Adults with Chronic pain syndromes” En icke-randomiserande studie inkluderade 200 vuxna deltagare (75 män och 115 kvinnor), vilka använde Mollii-dräkten i en timme vid ett tillfälle. Syftet med studien var att undersöka vilken effekt dräkten Mollii har på smärta hos vuxna med olika smärtrelaterade diagnoser. 72st deltagare var diagnostiserade med fibromyalgi, 29st med Parkinson, samt en tredje grupp (övriga diagnoser med <20 per diagnos). Deltagarna skattade smärta med hjälp av Visuell Analog Skala (VAS). Skattningen utfördes precis före (VAS-0), direkt efter (VAS-1), och tjugofyra timmar efter (VAS-24) deltagaren hade använt Mollii- dräkten. Resultatet visar att deltagarna skattade VAS-0 till 6.5±1.24, samt en reducering av smärta vid VAS-1 (3.46±1.4) och VAS-24 (4.72±1.68). Resultaten påverkades inte av deltagarens diagnos, ålder eller kön. Abstraktet presenterades på XXIV World Congress of Neurology – WCN Okt 2019.


  Läs mer

  Luleå tekniska universitet, Sverige

  Birgitta Nordström, PhD och Maria Prellwitz, PhD


  ”A pilot study of children and parents’ experiences of the use of a new assistive device, the electro suit Mollii.” Studien är kvalitativ och beskriver erfarenheter från användning av Mollii. Intervjuer genomfördes med 6 barn med cerebral pares, i åldrarna 5–10 år samt med deras föräldrar, efter 3 månaders användning av dräkten. Alla barn rapporterade positiva effekter och föräldrarna såg också förbättringar under försöksperioden. Några exempel på effekter som observerats var förbättrad förmåga att utföra aktiviteter, ökad styrka och förbättrad förmåga att bibehålla kroppsposition, förbättrad sömn samt minskad smärta.
  Nordstrom, B and Prellwitz, M. A pilot study of children and parents experiences of the use of a new assistive device, the electro suit Mollii. Assist Technol. 2019 Apr 4:1-8.
  Läs mer

  Falu lasarett, Sverige

  Professor Hanne Hedin


  ”Effects of treatment with Mollii to reduce spasticity on children with cerebral palsy.” Pågående kvantitativ- och kvalitativ studie med 17 barn i åldrarna 2-10 år med cerebral pares. Utvärderingsmått i studien är förändring av spasticitet, rörlighet (ROM), måluppfyllelse (GAS) och smärta. Kvalitativ data fokuserar på tarmfunktion, sömn och smärta och samlas in genom dagböcker.
  Läs mer

  National and Kapodistrian University of Athens, Grekland


  “Evaluation of the efficacy for the Mollii® Treatment of Spasticity due to cerebral palsy in young patients, including effects on microcirculation.“ En randomiserrad kontrollerad klinisk studie pågår vid National and Kapodistrian University of Athens, Grekland. 20 barn med cerebral pares, GMFCS 1-3 har inkluderats. Interventionsperioden är 24 veckor och delas in i tre perioder. En period av aktiv användning av Mollii, en period utan Mollii och en period av inaktiv användning (placebodräkt). I studien utvärderas förändring av gångmönster, rörelseomfång (ROM), muskeltonus och mikrocirkulation.
  Läs mer

  Linköping Universitet, Sverige

  Professor Per Ertzgaard och professor Leif Sandsjö


  ”Evaluation of a self-administered transcutaneous electrical stimulation concept for the treatment of spasticity – a randomised placebo-controlled trial.” En randomiserad kontrollerad studie inkluderade 27 studiedeltagare med spasticitet. 12 studiedeltagare med cerebral pares och 15 studiedeltagare med stroke. Interventionsperioden var 12 veckor, indelad i två perioder. Sex veckor med en aktiv Mollii-dräkt och sex veckor med en inaktiv Mollii-dräkt (placebodräkt). Måluppfyllelse (GAS), förändrad rörlighet, arm-handfunktion, spasticitet och smärta mättes vid baslinjen och efter 6, 12 och 18 veckor. Resultaten visar en förbättring av gånghastighet. En signifikant skillnad i GAS visades under perioden med aktiv användning av Mollii.
  Ertzgaard P, Alwin J, Sörbo A, Lindgren M, Sandsjö L. Evaluation of a self-administered transcutaneous electrical stimulation concept for the treatment of spasticity: a randomized placebo-controlled trial. Eur J Phys Rehabil Med. 2018 Aug;54(4):507-517.
  Läs mer

  Lithuanian University, Litauen

  Indre Bakaniene, Gintare Urbonaviciene, Kristina Janaviciute and Audrone Prasauskiene


  “Effects of the Inerventions method on gross motor function in children with spastic cerebral palsy.” 16 barn med CP, GMFCS 1-3 ingick i en randomiserad kontrollerad studie. Barnen delades in i 2 undergrupper - en grupp (n = 8) använde Mollii och en grupp (n = 8) gavs konventionell fysioterapi. Interventionsperioden med Mollii var tre veckor och Mollii, som användes en timme, tre gånger i veckan. Resultatet visade en förbättring av grovmotorik och rörlighet i båda grupperna, samt att konventionell fysioterapi inte har bättre effekt än Mollii.
  Bakaniene I, Urbonaviciene G, Janaviciute K, Prasauskiene A. Effects of the Inerventions method on gross motor function in children with spastic cerebral palsy. Neurol Neurochir Pol. 2018 Sep - Oct;52(5):581-586.
  Läs mer

  Métier Medical Limited, Australien (Inerventions distributör)

  Jörgen Sandell, PhD


  ”A case study to assess the effects of an electrical stimulation suit on pain and sleep pattern of an individual diagnosed with chronic fatigue syndrome/ME.” Syftet med studien var att undersöka om en daglig användning av Mollii under trettio dagar skulle förbättra smärta, sömn och energinivå. Resultatet visade en subjektiv förbättring i självskattningsformulär, objektiva förändringar i sömnövervakning och totalt antal dagliga aktiva timmar. Postern presenterades på Hunter Disability Expo.
  Läs mer

  Community Neurological Rehabilitation Service, England

  Marsden, S


  “Single Case Study: Low threshold electrical stimulation (LTES) using the Mollii suit as treatment modality for severe ataxia in an adult with Multiple Sclerosis.” En fallstudie utfördes på en 40-årig man med primär progressiv Multipel skleros och ataxia symptom. Ataxin var så uttalad att patienten hade förlorat stå-förmågan på ett år. Syftet med studien var att se om användning av den lågfrekventa elektriska stimuleringsdräkten Mollii kunde reducera ataxi symptom, samt förbättra patientens funktion. Utfallsmåtten var modified fatigue impact scale (MFIS), Motricity index (MI), skala för bedömning av ataxia (SARA), armaktivitetsmått (ArMA), video av armrörelser och glidöverföringar. Deltagaren använde Mollii en timme varje dag, vilket resulterade i signifikant förbättring i samtliga mätningar ovan. Han kunde även gå 100 meter med hjälp av ett gånghjälpmedel och visade ökad självständighet när han åt och drack. Studiens författare drog slutsatsen: ”Det var tydligt att Mollii-dräkten var mycket fördelaktig för att kontrollera ataxirörelserna och visade betydande förbättringar av funktionella uppgifter”. Studien presenterades som poster på European Congress of Neuro Rehabilitation, Budapest, Ungern Okt 2019.


  1 Leeds Community Healthcare NHS Trust, Community Neurological Rehabilitation Service, Leeds, United Kingdom


  Läs mer

  Hobbs Rehabilitation Centre, England

  Scott Reed, Specialist in fysioterapi


  “A case study to assess the effects of an electrical stimulation suit on the functional mobility of an individual with a traumatic brain injury.” Fallstudien utfördes på en patient med traumatisk hjärnskada. Patienten använde Mollii i en timme, och resultaten visade objektiva förändringar i gångmönstret så som minskad skillnad i steglängd, procentuell minskning av tiden som användes i dubbelstöd och en smalare dubbelståfas. Det är viktigt att notera att Mollii inte användes mellan pre-test och post-test. Postern presenterades vid ACPIN:s årliga konferens i mars 2018, Manchester, Storbritannien.
  Läs mer

  Hobbs Rehabilitation Centre, England

  Joe Green, Specialist in fysioterapi


  ”A case study to assess the effects of an electrical stimulation suit on the functional mobility of an individual with secondary progressive MS.” Fallstudien utfördes på en patient med MS och visade på förbättrad rörelsekvalitet i övreextremitet efter en timmes användning av Mollii-dräkten. Studie deltagaren förklarade att “The Mollii suit lessens the battle between my left and right side, resulting in less energy needed for mobility”. Studien presenterades vid 2016 MS Trust Conference i Storbritannien.
  Läs mer
  Svenska